Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Aktuális Nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT - Pöttyös Nyereményjáték

 

1. A Játék időtartama

A Szamosközyné Kovács Klára EV. 2022.02.08 18:00 és 2022.02.22. 16:00 között Pöttyös nyereményjátékot (továbbiakban Játék) szervez, melynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

2. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója a Kiskosaram.hu (Szamosközyné Kovács Klára EV.) (székhely:.6328 Dunapataj Kalocsai út 25.;  adószám: 43807161-2-23.) („Szervező”).

3. A Játék nyereményei

Szervező a nyereményjáték lezárását követően az összes résztvevő játékos között 1 db nyertest sorsol meg, aki az általa kommentben megjelölt ismerősével 30-30db Pöttyös Túró Rudi 0% cukorral fog nyerni.
Sorsolás: 2022.02.22. 18:00
Eredményhirdetés 2022.02.22. 19:00

A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható és át nem ruházható.

 

4. A Pályázaton való részvétel feltételei

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a Játékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel: a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magánszemély, és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, és érvényes Facebook-regisztrációval rendelkezik, és követi a https://www.facebook.com/kiskosaram.hu

Facebook-oldalt, a Játék posztja alatt válaszol a feltett kérdésre, komment formájában, az 5. pontban részletezett feltételeknek megfelelően, és egyúttal (automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook vagy Instagram közösségi oldalon merültek fel.

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kiskosaram.hu dolgozói, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek és a Játék szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.5. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak megfelelnek és a Játék teljes időtartama alatt valósak. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

5. A Pályázaton való részvétel menete

5.1.A játék kizárólag Facebookon érhető el, a Kiskosaram.hu Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/kiskosaram.hu).

5.2. A Játékos saját Facebook (www.facebook.com) felhasználói oldalára történő bejelentkezés után, a Kiskosaram.hu Facebook-oldalán 2022. Február 20.-án közzétett posztjában létrehozott játékon keresztül vehet részt a nyereményjátékban.

5.3. A Kiskosaram.hu Facebook rajongói oldal arra kéri fel az oldal látogatóit, hogy válaszoljanak a posztban feltett kérdésre komment formájában, a poszt alatt.

Ezzel a kéréssel Szervező játékot hirdet a https://www.facebook.com/kiskosaram.hu oldalon keresztül, a Facebook.com oldal felhasználói között.

5.4. A nyertesek a kommentelők közül kerülnek ki, akik rendelkeznek Kiskosaram.hu felhasználói fiókkal, valamint a megadott szállítási körzeten belül élnek.

5.5. Szervező a játék lezárását követően egy darab nyertest sorsol. A sorsolás nem nyilvános, a https://commentpicker.com/ oldalon keresztül történik.

5.6. Szervező a nyerteseket Facebook üzenetben értesíti a nyereményről. Amennyiben a nyertes értesítésétől számított 2 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező új nyertest sorsol.

6. Nyeremény átvétele

6.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 2 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani teljes nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét, amire a Szervező küldi ki a nyereményt.

6.2. Szervező a nyereményt a nyertes lakcímére kiszállítja.

6.3. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről. A tartaléknyertest a Kiskosaram.hu Facebook-oldalán Szervező nem hozza nyilvánosságra.

6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos az adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, amelyet a játékos a pályázata megküldésével automatikusan elfogad. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Kiskosaram.hu Facebook-oldalnak küldött privát üzeneten keresztül. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevő megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, ha az indokolt vagy szükséges.

6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

 

7. Adatvédelem

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen

https://kiskosaram.hu/adatkezelesi-tajekoztato-32

7.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Kiskosaram.hu Szamosközyné Kovács Klára EV.

Cím: 6328 Dunapataj Kalocsai út 25.

E-mail: info@kiskosaram.hu

Web: https://kiskosaram.hu

Telefon: 06 20 4400737

Adószám: 43807161-2-23

 7.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást. Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése. A Kiskosaram.hu és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása. A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

7.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó és teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

Időtartam: a Játék időtartama és azt követő 6 hónap

A nyerteseket a szervező Facebook üzenet formájában értesíti.

A nyertes adatainak kezelése (teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím; szükség esetén adószám/adóazonosító jel)

A Kiskosaram.hu  adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 6328 Dunapataj Kalocsai út 25..) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat https://kiskosaram.hu/adatkezelesi-tajekoztato-32 rendelkezik.

 

 

 

 

 

 

 

8. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Kiskosaram.hu nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiskosaram.hu-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Kiskosaram.hu. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Kiskosaram.hul vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Kiskosaram.hu a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kiskosaram.hu. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Kiskosaram.hu nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Kiskosaram.hu kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Szavatolja, hogy a képen személyábrázolás nem szerepel.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kiskosaram.hu-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Kiskosaram.hu által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiskosaram.hu-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kiskosaram.hu a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

9. Záró rendelkezések

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

9.3 A Kiskosaram.hu Facebook-oldalán vagy Instagram-profilján indított promóciók függetlenek a Facebooktól és Instagramtól; a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook és Instagram szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Dunapataj, 2022.02.08.